Hodinové dotace jednotlivých předmětů (7941K41)

Čtyřleté studium od 1.9.2017

Vzdělávací oblast Vyučované předměty Zkratka 1. 2. 3. 4. Celkem
Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura CJL 3 4 4 4 15
Anglický jazyk ANJ 3 3 3 3 12
Druhý cizí jazyk
francouzský / německý / ruský
FRJ NEJ RUJ 3 3 3 3 12
Matematika a její aplikace Matematika MAT 4 4 4 4 16
Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie ICT 2 1 - - 3
Člověk a příroda Fyzika FYZ 2,5 2 2,5 - 7
Chemie CHE 2 3 2 - 7
Biologie BIO 3 2 2 - 7
Zeměpis ZMP 3 3 - - 6
Člověk a společnost Základy společenských věd ZSV 2 2 2 - 6
Dějepis DEJ 2 3 2 - 7
Kultura ducha a těla Hudební výchova HUV 2 2 - - 4
Výtvarná výchova VYV - -
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
Jazyk a jazyková komunikace Konverzace v cizím jazyce
anglický / německý / francouzský / ruský
KAJ KNJ KFJ KRJ - - 2 2 4
Volitelné semináře Seminář A - - 2 4 6
Seminář B - - 2 4 6
Seminář C - - 2 4 6
Celkem 33,5 34 34,5 30 132