Dokumenty a formuláře

Žádosti

Vyplňte příslušný formulář, vygenerujte žádost a vytiskněte. Podepsanou žádost odevzdejte třídnímu učiteli žáka:

Pokyny a paragrafy

Zásadní předpisy, kterými se řídí chod školy

Pracovní řády odborných učeben a pokyny k zajištění bezpečnosti

Další pokyny

Výroční zprávu a další povinně zveřejňované informace naleznete v rubrice Informace.

Výuka

Maturitní zkoušky

Termíny

  • Přihlášky žáků k maturitním předmětům: 1. prosince 2020
  • Odevzdání seznamu literárních děl: 31. března 2021
  • Praktická zkouška: 8. 4. 2021
  • Písemné práce profilové části: 12. – 16. 4. 2021
  • Zkoušky společné části (didaktické testy ČJL, cizí jazyk/MAT): 3. – 7. 5. 2021
  • Ústní zkoušky společné a profilové části: 17. – 21. 5. 2021

Výběr knih z ČJL

Žák vybírá 20 literárních děl

  1. Světová a česká literatura do konce 18. století min. 2 literární díla
  2. Světová a česká literatura 19. století min. 3 literární díla
  3. Světová literatura 20. a 21. století min. 4 literární díla
  4. Česká literatura 20. a 21. století min. 5 literárních děl

Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama. Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora. Seznam literárních děl, z něhož žák vybírá, sestavuje škola. Minimální celkový počet nabízených literárních děl je 60, horní hranice není stanovena.

Dokumenty